شادی اکثیری

دانشجوی کارشناسی ارشد

♦ دانشگاه صنعتی شریف

♦ رشته مهندسی برق – گرایش الکترونیک

محمدرضا فضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد

♦ دانشگاه صنعتی شریف

♦ رشته مهندسی برق – گرایش قدرت

زینب پاکدامن

دانشجوی کارشناسی ارشد

♦ دانشگاه علم و صنعت

♦ رشته مهندسی برق – گرایش الکترونیک

مصطفی نیکنامی

دانشجوی کارشناسی ارشد

♦ دانشگاه صنعتی شریف

♦ رشته مهندسی هسته ای – گرایش کاربرد پرتوها

رضا بهاروند

دانشجوی کارشناسی ارشد

♦ دانشگاه تهران

♦ رشته مهندسی برق – گرایش الکترونیک

مریم جلیلیان

♦کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

♦عضو سازمان نظام روانشناسی

روانشناس و مشاور فردی

نساء پاک نژاد

♦کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

♦عضو انجمن روانشناسی ایران

روانشناس و مشاور فردی