نساء پاک نژاد - روانشناس

Teacher018
 • کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • فعال در ارائه پژوهش و مقالات روانشناختی
 • سابقه همکاری در کلینیکهای مشاوره و روان درمانی

زمینه‌های تخصصی:

 • روان درمانی فردی
 • درمان شناختی-رفتاری
 • سنجش و آزمون‌های روان‌شناختی استاندارد
 • درمان اختلالات اضطراب، افسردگی، وسواس فکری
 • روان‌درمانی شکست‌ها و آسیب‌های روابط فردی
 • بازسازی شناختی و تغییر الگوهای فکری ناکارآمد
 • آموزش مهارت‌های مقابله‌ای و سازگاری

طرحهای ارائه شده توسط نساء پاک نژاد